Map Lochem - Leenakten

Documenten

pdf Lochem - (Alderink) - De erven Alderink en Klein Ovink Populair

2545 downloads

Downloaden (pdf, 12 KB)

Lochem_Leenakten_0040_A_2.pdf

Index leenakten - gz.040.a2 - De erven Alderink en Klein Ovink, sijnde gedeeltens van de havesate Nyenhuis, met de bou- en weylanden, daeronder gehorende...

pdf Lochem - (Amekinck) - Dat goet tot Amekonck Populair

2577 downloads

Downloaden (pdf, 16 KB)

Lochem_Leenakten_0042.pdf

Index leenakten - gz.042.0 - Dat goet tot Amekonck, gelegen in der buyrschap to Dochterden, in den kerspel van Lochem, met allen sijnen tobehoor...

pdf Lochem - (Ampsen of Nieuwenampsen) - Ampsen of Nieuwenampsen Populair

2529 downloads

Downloaden (pdf, 14 KB)

Lochem_Leenakten_0038_A.pdf

Index leenakten - gz.038.a - Ampsen of Nieuwenampsen met alle desselffs ap- ende dependentien van dien, als namentlijck het huys Nieuwenampsen, gaande van de heyde aff met d' eene sijde langes den goede Haykinck ende den goede Platerinck ende met die andere sijde van Platerinck aff langes den Ampsensen Brinck ende voorts langes die beleeninghe van den Olden Ampsen tot aen die heyde toe, mit een camp in die heyde geleghen, neffens dien die groenlanden Heymegoor ende die Schuttenstede tussen den Ampsensen brinck ende Huntelerscamp ende den Olden Ampsen, als oock die Zijdemate tussen den Olden Ampsen ende Broeckbeecke, aen Platerinckmate geleghen, alsmede die Bleckmate tussen die Broeckbeecke ende Huntelerscamp; gelijckvals die Exelse meeden met alle broecklanden in den Ampsensen broecke, alle te samen onder den scholtampte Lochum, buyrschappen Ampsen ende Exel gehoorich, ende tegenwoordich aen den huyse Ampsen off Nijenampsen sijn specterende, geene derselver uytbescheyden, sij sijn in vree geslaeghen ofte niet, met die gerechticheyt van jachten, visserijen, toe bussen, toe veen, toe heyde, toe weyde, niet uytgesondert. Insgelijcken die Braemsmate ende Meysmate, tussen die Broeckbeecke ende Swarte Ae in sijne bepalinghe geleghen, mitsgaders het Vriesenmaetjen, tussen die Broecke ende Lochumschen meulendijck gesitueert, met die Huybertsmate, tussen die Barckel ende het goet ten Broicke in den schependom van Lochum geleghen, sijnde tsamen vrij, allodiael goet, te leen uytgedaen ende vermogens resolutie van 't Hoff ende Reeckencamer den 3 May 1650 uyt cracht van autorisatie van de heeren Staten deser landtschap in dato den 8 Augusti 1648 ten Zutphensen rechten, met twee ponden goet gelts van nu aff ende hiernamaals ten allen tijden te verheergewaeden, ontfanghen bij...

pdf Lochem - (Ampsen) - Dat goet tot Ampsen Populair

2493 downloads

Downloaden (pdf, 25 KB)

Lochem_Leenakten_0038.pdf

Index leenakten - gz.038.0 - Dat goet tot Ampsen, gelegen in den kerspel van Lochem, tot eenen pondigen leen bij...

pdf Lochem - (Brugginck) - Dat goet geheiten Brugginck Populair

2037 downloads

Downloaden (pdf, 11 KB)

Lochem_Leenakten_0040.pdf

Index leenakten - gz.040.0 - Dat goet geheiten Brugginck met sijnen tobehoren, gelegen in den lande van Zutphen, in den kerspel van Lochem...

pdf Lochem - (Cleyn Hayekinck) - Cleyn Hayekinck Populair

2221 downloads

Downloaden (pdf, 13 KB)

Lochem_Leenakten_0032_1.pdf

Index leenakten - gz.032.1 - Cleyn Hayekinck in de graeffschap Zutphen, kerspel van Lochum, buyrschap Amse, gelegen, van het principaele goet Haeyckinck...

pdf Lochem - (Cleyne Vogelhorst) - Een stuck lants, de cleyne Vogelhorst Populair

1933 downloads

Downloaden (pdf, 10 KB)

Lochem_Leenakten_0040_1.pdf

Index leenakten - gz.040.1 - Een stuck lants, de cleyne Vogelhorst genoemt, in de graeffschap Zutphen gelegen, van den goede ter Cluyse vercoft...

pdf Lochem - (Cleynen Bijlant ) - Een caterstede, Cleynen Bijlant Populair

2217 downloads

Downloaden (pdf, 13 KB)

Lochem_Leenakten_0040_A_3.pdf

Index leenakten - gz.040.a3 - Een caterstede, genoemt die Snijdersplaetse off den cleynen Bijlant, met desselfs olde en nieuwe gerechticheyt...

pdf Lochem - (Cluse) - Een pol, huys ende hofstat, geheiten die Cluse Populair

2004 downloads

Downloaden (pdf, 11 KB)

Lochem_Leenakten_0040.pdf

Index leenakten - gz.040.0 - Een pol, huys ende hofstat, geheiten die Cluse, daer id goet Reinerdinck in to horen plag, onlanx van der leenweer gevrijt...

pdf Lochem - (Cluse) - Twee molder saetlants Populair

2264 downloads

Downloaden (pdf, 11 KB)

Lochem_Leenakten_0040_2.pdf

Index leenakten - gz.040.2 - Twee molder saetlants, gelegen in den Langen enck, wesende een deel van de Cluyse vrede, soo zal. Wolter Vriesen in pantschap gehadt...

pdf Lochem - (Dedinckweerde) - Den hoff te Dedinckweerde Populair

2381 downloads

Downloaden (pdf, 17 KB)

Lochem_Leenakten_0035.pdf

Index leenakten - gz.035.0 - Die woninge ende den hoff te Dedinckweerde ende 't goet te Westerholt bij Lochem heeft ontfangen Diedrick van Keppel tot behoeff van...

pdf Lochem - (Hadekinck) - Die thiende tot Hadekinck Populair

2529 downloads

Downloaden (pdf, 16 KB)

Lochem_Leenakten_0033.pdf

Index leenakten - gz.033.0 - Die thiende tot Hadekinck, in den kerspel van Lochem gelegen, met allen sijnen tobehoor tot eenen Zutphenschen leen ontfinck...

pdf Lochem - (Hayekinck) - Dat alinge goet, geheiten Hayekinck Populair

2794 downloads

Downloaden (pdf, 21 KB)

Lochem_Leenakten_0032.pdf

Index leenakten - gz.032.0 - Dat alinge goet, geheiten Hayekinck, met allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Lochem, ten Zutphenschen leen...

pdf Lochem - (Immeking) - 't Goet tot Ymmeking Populair

2344 downloads

Downloaden (pdf, 18 KB)

Lochem_Leenakten_0043.pdf

Index leenakten - gz.043.0 - 't Goet tot Ymmeking, gelegen in den kerspel van Lochem, in der buyrschap van Swijp, tot Zutphenschen leen heeft ontfangen...

pdf Lochem - (Keysersacker) - Drie molder geseys, geheiten Keysersacker Populair

1979 downloads

Downloaden (pdf, 11 KB)

Lochem_Leenakten_0040_3.pdf

Index leenakten - gz.040.3 - Drie molder geseys, geheiten Keysersacker, gelegen in den schultampte van Lochem, in der buerschap Langen...

Register Leenaktenboeken

Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen - Kwartier van Zutphen - 14e - 18e eeuw
Lees verder…

Boekbespreking

Verhalen over de familie Lettink – Boek geschreven door Albert Lettink
Lees verder…

Hengelo (Gld) - Een beerput die geen doofpot werd - Boek geschreven door Alice Garritsen
Lees verder…

Hengelo (Gld) - Schatten uit het Historisch Verleden - Boek van Marian Kruijt

Geërfden Bredevoort

Het Archief van de Drost en Geërfden van Bredevoort - Kerspelen Aalten, Bredevoort, Dinxperlo en Winterswijk - Periode 1608-1794 - is per 27 september 2014 geheel digitaal te raadplegen - 9164 digitale scans.
Lees verder…

Scans Burgerlijke Stand

Afbeeldingen van akten Burgerlijke Stand - De Achterhoek en de Liemers
- Geboorten
- Huwelijken
- Overlijden
- Periode 1811...1950
Lees verder...

Oude kranten - online

De Graafschap-bode
Lees verder...

Transcripties maken

Een onverwacht plezier.
Lees verder...

Overzicht DTB-registers

Vermeld in de blauwe klappers.
Lees verder...

Cursusboek Genealogie

Ik zoek mijn stamboom uit, u ook? Cursusboek familiegeschiedenis.
Lees verder...

Trefwoordenboek

Verzameling van woorden en begrippen voorkomend in Doop -, Trouw - en Begraafboeken en andere Genealogische bronnen, door Dumont, André - Oss
Bekijk de 5e editie 2012.

Achterhoek - Verponding

Afbeeldingen van de verpondingskohieren van de Graafschap Zutphen, periode 1643...1651
Afschrift Kreijnck
Lees verder...

Who's Online

We hebben 550 gasten en geen leden online